Told deklarering

Til dig, der har behov for at få fortoldet dine varer for import eller eksport.

Loomis Danmark A/S tilbyder i samarbejde med Loomis International at udføre fortoldninger af alverdens typer af varer. Der findes ikke den vare vi ikke kan fortolde – det behøver ikke at være varer af høj værdi. Loomis’ kompetente medarbejdere besidder mange års omfattende viden om toldspørgsmål. 

Har du behov for at få fortoldet dine varer for import eller eksport, kan vi hjælpe dig. Alt vi behøver er dokumentation over forsendelsen, som ønskes fortoldet.
Vores dedikerede team af dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Prisliste:
Alle priser tillægges moms for privatpersoner

 

Import:
Fortoldning inkl. 1 varekode      kr. 395,-
Efterfølgende varekode                kr.  25,- pr. stk.

Export:
Udførsel                                               kr. 250,-
Efterfølgende varekode             kr.  25,- pr. stk.

 

Vilkår:

 1. Alle fortoldningsopgaver udføres i henhold til gældende love og regler. Tjenester, som udføres af Loomis Danmark A/S, udføres jævnfør Loomis’ Generelle Betingelser[RB1] . Ydelsen betales af importøren. Informationer om love og regler i tilknytning til toldbehandling kan findes på www.toldst.dk
   
 2. Medmindre andet er aftalt på skrift, anses Loomis Danmark A/S for at have en generel fortoldningsfuldmagt fra importør med dertilhørende CVR-nummer samt private kunder.
   
 3. Importøren har pligt til at sørge for, at dennes virksomhed er importør-/exportørregistreret. Der kan ansøges herom online på www.virk.dk  – det er ikke tilstrækkeligt, at importøren er momsregistreret. Alle nødvendige informationer til udførsel af toldbehandlingen af en forsendelse, skal klart fremgå af faktura og/eller anden dokumentation, f.eks. fragtbrev, certifikater, licenser, importtilladelser m.v. De angivne varer må ikke være omfattet af importforbud og/eller andre restriktioner. Dokumentationen skal følge forsendelsen og alle dokumenter skal foreligge senest på fortoldningstidspunktet.
  Private kunder uden virksomhed skal betale evt. told og moms inden varen kan udleveres.

   
 4. Importøren har ansvaret og risikoen for korrekt og rettidig fremsendelse af dokumentation, uanset om denne dokumentation skal fremskaffes af sælger/eksportør, varemodtager eller andre. Importørens ansvar omfatter også klassificering/toldtarifering af varen med henblik på en korrekt beregning af afgifter jfr. produktdatablad, produktkalkyler og eventuelle andre forhold, som påvirker toldværdien. Importøren varetager selv den lovpligtige opbevaring af al fortoldnings-dokumentation (opbevaringspligt i 5 år).
   
 5. Importøren er ansvarlig for afgivelse af tillægsoplysninger om særlige forhold ved indførslen med betydning for toldbehandlingen, uanset om disse oplysninger/informationer kommer fra sælger/eksportør eller andre. 
  Eksempler på særlige forhold:

Produkter underlagt specielle restriktioner
Varer som ikke er tilladt ind-/udført
Dokumentation for evt. toldnedsættelse
Importlicenser
Dokumentation for returvarer med henblik på afgiftsfri indførsel (eksportangivelse med MRN skal vedlægges)

 1. Importøren er ansvarlig for rettidig betaling af told og afgifter til Toldstyrelsen. Hvis importøren har valgt at stille sikkerhed overfor Toldstyrelsen, foretages betalingen til Toldstyrelsen i overensstemmelse med de anvisninger, som Toldstyrelsen giver importøren i importspecifikation. Har importøren derimod valgt ikke at stille sikkerhed, skal tolden indbetales til Toldstyrelsen, før varerne kan udleveres til importøren (ordningen kaldes ”5-dages afregning”). Tolden kan betales ved fremmøde til et af Toldstyrelsens toldekspeditions-steder. Der kan også betales via netbank efter de anvisninger, importøren modtager fra Toldstyrelsen. Loomis Danmark A/S vil ikke acceptere at lave fortoldningen med eget CVR-nr. som importør.
   
 2. Ved retursendinger/re-eksport af forsendelser, skal importøren sørge for, at korrekt tolddokumentation vedlægges forsendelsen. Dette gælder uanset om hele eller dele af forsendelsen returneres. Toldstyrelsen i Danmark kræver, at der skal foreligge MRN på de eksportangivelser, som dokumenterer udførslen af de returnerede varer.
   
 3. Toldsystemet vil automatisk beregne importmoms i forbindelse med fortoldningen. Det er importørens eget ansvar at kontrollere told- og momsbeløbenes rigtighed jævnfør importørregistreringen. En automatisk momsberegning i fortoldningerne medfører, at told- og momsudgiften automatisk vil blive registreret af Toldstyrelsen på importørens månedlige importspecifikation.
   
 4. Ved fejl eller mangler, som hovedsageligt skyldes, at Loomis Danmark A/S ikke har udført fortoldningstjenesterne i henhold til normal, god, faglig standard, er Loomis Danmark A/S’ erstatningsansvar begrænset til importørens dokumenterede direkte omkostninger, som fejlen eller manglen har forårsaget. Varens værdi eller værdiforringelse erstattes kun i den udstrækning Loomis Danmark A/S har udført transporttjenester og Loomis’ Generelle Betingelser kommer til anvendelse. Loomis Danmark A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller tab som følge af en mangelfuld fortoldningstjeneste.
   
 5. Dansk lov gælder for toldtjenesten. Tvister som ikke kan løses mellem importør og Loomis Danmark A/S alene, skal løses ved de almindelige domstole med København som værneting.
   
 6. Persondatalov: Al behandling af personoplysninger i forbindelse med toldtjenesterne der udføres af Loomis Danmark A/S, er i henhold til kravene til de enhver tid gældende EU-regler (GDPR). For yderligere oplysninger henviser vi til Loomis Danmark A/S Behandling af Persondata.

 [RB1]Link til Generelle Betingelser?